Αναλαμβάνουμε την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας του Ν.2308/’95 για κάθε εμπράγματο δικαίωμα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

 • Σύνταξη πλήρους φακέλου Εθνικού Κτηματολογίου
 • Συλλογή και έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας
 • Συμπλήρωση του εντύπου Δ1 & Δ2 (έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας)
 • Εντοπισμό του ακινήτου μετά από υπόδειξη των ορίων
 • Εκτύπωση αποσπάσματος Ορθοφωτοχάρτη μέσω της Υπηρεσίας θέασης ορθοφωτογραφιών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (νυν Ελληνικό Κτηματολόγιο)
 • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος (εξαρτημένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ’87) εφόσον απαιτείται
 • Υπολογισμός παγίου τέλους κτηματογράφησης
 • Ηλεκτρονική καταχώριση της δήλωσης & των συνυποβαλλόμενων εγγράφων
 • Χειρισμός ειδικών περιπτώσεων κληρονομιάς και έκτακτης χρησικτησίας
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων, αιτήσεων προδήλου σφάλματος κ.λπ.

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσία με υπευθυνότητα και συνέπεια.