Έγκριση Δόμηση - Άδειες Δόμησης - Άδειες Μικρής Κλιμακας

Αναλαμβάνουμε το πλήρες πακέτο της έκδοσης έγκρισης άδειας-άδειας δόμησης από το στάδιο της αρχιτεκτονικής πρότασης μέχρι και την τελική έκδοση της άδειας για οποιαδήποτε κτιριολογικό πρόγραμμα ( Κατοικίες ,Καταστήματα,Τουριστικές Επιπλωμένες κατοικίες και Διαμερίσματα, Ξενοδοχεία Κλασσικόυ τύπου , ,Βιοτεχνίες κλπ).

Στο πακέτο οικοδομικής αδείας περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές :

 • Εκπόνηση τοπογραφικού διάγραμματος για την ιδιοκτησία και συλλογή των παραίτητων στοιχείων (συμβόλαια, Μεταγραφή , ιδιοκτήτες,Κτηματολογικό Απόσπασμα  κ.λ.π.)
 • Λήψη των απαιτούμενων βεβαιώσεων από Υπηρεσίες όπως Δασαρχείο, Αρχαιολογία, Δήμος κ.λ.π.)
 • Σύνταξη Αρχιτεκτονικής μελέτης , σε συνενόηση με τον Πελάτη, που περιέχει Πολεοδομικό έλεγχο, διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου , Ακάλυπτους χώρους, σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών. Κατάθεση και προέλεγχος φακέλου στην πολεοδομική αρχή
 • Κατάθεση και έλεγχος αρχιτεκτονικής μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για λήψη έγκρισης δόμησης.
 • Σύνταξη Στατικής μελέτης με 3D επίλυση, αντισεισμικό έλεγχο και κατόψεις ξυλοτύπων- λεπτομερειών.
 • Σύνταξη μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης , Θερμομόνωσης, Θέρμανσης και Κλιματισμού .
 • Σύνταξη μελέτης Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας που περιλαμβάνει έλεγχος δομικών στοιχείων, πυραντίσταση ,έξοδοι διαφυγής και μέτρα πυροπροστασίας.
 • Σύνταξη Μηχανολογικής μελέτης - Δίκτυα ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογικά με σχέδια αντιστοίχων κατόψεων.
 • Κατάθεση όλων των απαραίτητων εγγράφων, εκθέσεων , έντυπων πληρωμών, αιτήσεων κ.λ.π. , όπως  απαιτούνται .
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης άδειας δόμησης , έλεγχος λοιπών μελετών, πληρωμές φορολογικών, κρατήσεων και αμοιβών μηχανικού , έλεγχος φορολογικών και κρατήσεων .

Στις παρεχόμενες εργασίες περιλαμβάνεται και η επίβλεψη  των παραπάνω εργασιών .

Ρύθμιση αυθαιρέτων με τον Ν. 4178/2013

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/8-8-2013) , καθώς και όσων έχουν τακτοποιηθεί με προηγούμενους νόμους (ν.3843/10 - ν.4014/11), υπολογίζουμε το πρόστιμο και ενημερώνουμε για τους τρόπους πληρωμής του προστίμου , καθώς και ότι σύμφωνα με το νόμο 417/13 , για αυθαίρετο ακίνητο που δεν έχει τακτοποιηθεί, δε θα είναι δυνατή η μεταβίβασή του και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό. Επίσης, κατόπιν ελέγχου ή καταγγελίας, ο ιδιοκτήτης του επιβαρύνεται με το 30% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και ετήσιο τέλος διατήρησης που ανέρχεται στο 5% επί της αντικειμενικής αξίας μέχρι την κατεδάφισή του.
Σε περίπτωση ανάθεσης καταχώρησης αυθαιρέτου στις διατάξεις του Ν. 4178/13 προβαίνουμε στις εξής ενέργειες :

 • Πραγματοποιούμε αυτοψία και καταγράφουμε τους χώρους που αφορά η ρύθμιση,συλλέγομε όσα στοιχεία  απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζομε το πρόστιμο.
 • Συμπληρώνουμε και υποβάλλομε ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.Το τέλος καταβάλλεται από τον πελάτη σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του ή ηλεκτρονικά μέσω web banking. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία και αποστέλλονται τα απαιτούμενα στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά.
 • Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου και είναι  απαραίτητο για είναι απαραίτητο για την μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος στο ακίνητο.

Ενημερώνουμε επίσης για την υπάρχουσα δυνατότητα αναβάθμισης ρυθμιζόμενου ακινήτου με βάση το άρθρο 20, παρ. 3,του ν. 4178/13 , όπου προβλέπεται συμψηφισμός έως και 50% του προστίμου με παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ή/και στατικής ενίσχυσης της ρυθμιζόμενης ιδιοκτησίας.Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να τοποθετήσει ενεργειακά κουφώματα, να τοποθετήσει θερμοπρόσοψη, να τοποθετήσει αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσίφωνα χρησιμοποιώντας τα μισά αποτα χρήματα που δίδει για το πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτου.

Μελέτες Τακτοποιήσεις Ξενοδοχειακών Μονάδων

ΜΕΛΕΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αναλαμβάνουμε το πλήρες πακέτο της μελέτης μιας ξενοδοχεικαής μονάδας είτε πρόκειται για κύριο ξενοδοχειακό κατάλλυμα (Ξενοδοχεία ,  Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping),  Ξενώνες φιλοξενίας νέων, Σύνθετα τουριστικά καταλύματα, Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels) ,Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων) , είτε για  μη  κύριο ξενοδοχειακό κατάλλυμα (Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες  ,   Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις –Βίλες & Ενοικιαζόμενα Δωμάτια - Διαμερίσματα).

Γνωρίζουμε πλήρως και επαρκώς τις αντίστοιχες προδιαγραφές  και  διαδικασίες τις οποίες τηρούμε απαρέκλιτα. Π.χ. την Υ.Α.216/2015 (ΦΕΚ 10 Β) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων», Υ.Α.125/2012 (ΦΕΚ 195 Β) Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, Υ.Α.177/2012 (ΦΕΚ 319 Β) Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, Κ.Υ.Α.278/2012 (ΦΕΚ 615 Β) Καθορισμός ειδικών ενεργειακών προδιαγραφών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» - Άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 18 , Π.Δ.33/1979 (ΦΕΚ 10 Α) «Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων», ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ 532249/1994 (ΦΕΚ 616 Β) «Κατάταξη παραδοσιακών ξενώνων, ΦΕΚ 557 Β 1987 που περιέχει μόνο τα Κριτήρια & Προδιαγραφές για Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες & Επαύλεις  ] ,Υ.Α.21185/2014 (ΦΕΚ 2840 Β) «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών & καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.91/2015 (ΦΕΚ 69 Β) «Τροποποίηση της Υ.Α.21185/13.10.2014 "Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών & καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών των ΕΕΔΔ" (ΦΕΚ Β 2840)».

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στη στήριξη των επιχειρηματιών στον τουρισμό που έχουν ανάγκη βοήθειας για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων τους, με  επίλυση των γραφειοκρατικών προβλημάτων που έχουν σχέση, κατά βάση, με χωροταξικά προβλήματα (σχεδιασμός κτιρίων, πολεοδομικές μελέτες, υγειονομικά θέματα, θέματα πυρασφάλισης κ.ά.), σε συνδυασμό με συμβουλευτική καθοδήγηση στο αν πρέπει, για παράδειγμα, κάποιος να δημιουργήσει μια τουριστική μονάδα τριών ή τεσσάρων αστέρων, ανάλογα με τις δυνατότητες του οικοπέδου/γηπέδου .

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην τακτοποίηση μιας ξενοδοχειακής μονάδας είναι η γνώση της δαιδαλώδους και συνεχώς μεταβαλλόμενης νομοθεσίας και η αντιμετώπιση της της γραφειοκρατίας  στις Υπηρεσίες που έχουν σχεση με θέματα  εγκρίσεων, πολεοδομίας και περιβάλλοντος ( ΕΟΤ, Υγιειονομικό ,ΥΔΟΜ κλπ)

Η επαγγελματική μας ασχολία έχει να κάνει με την υπέρβαση της με την συνεχή παρουσία μας και την επίλυση των προβλημάτων με τις γνώσεις που διαθέτουμε.

Ενεργειακές Μελέτες και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

α.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την σύνταξη Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), το οποίο αποτελεί το εργαλείο για την ανάδειξη του ενεργειακού αποτυπώματος ενός κτιρίου. 
Για την έκδοσή του διενεργούμε αυτοψία στο ακίνητο , καταγράφουμε τα γεωμετρικά και θερμικά χαρακτηριστικά της ιδιοκτησίας  και τα συστημάτα Θέρμανσης, Ψύξης και Ζεστού Νερού Χρήσης που χρησιμοποιεί. Αναλύουμε τα δεδομένα και με χρήση κατάλληλου λογισμικού παράγουμε το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο κατατάσει ενεργειακά το ακίνητο σε μία από τις 9 ενεργεικές κατηγορίες, από την Α+ (καλύτερη) μέχρι την Η (χειρότερη) και προτείνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ενεργειακή συμπεριφορά (και κατάταξη) του ακινήτου.
Το Π.Ε.Α. μετα την έκδοση του ισχύει για 10 χρόνια και απαιτείται για:

 • Πώληση κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα ή επαγγελματική στέγη) άνω των 50 m²
 • Ενοικίαση διαμερίσματος ή επαγγελματικής στέγης άνω των 50 m²
 • Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον"
 • Καταγραφή της ενεργειακής απόδοσης ενός ακινήτου πριν την εφαρμογή παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

β. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση Mελέτης Ενεργειακής Απόδοσης ακινήτων, όπως καθορίζεται από τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), με χρήση κατάλληλου λογισμικού .
Με τον ΚΕΝΑΚ θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις.
Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και εκπονείται για κάθε κτίριο (άνω των 50 τ.μ.), νέο ή υφιστάμενο που ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία αναφέρεται.