Με το Α.Π. 2033 /05.02.2016 έγγραφο της Υ.ΔΟΜ.  Δήμου Λευκάδας , μας δόθηκε η εντολή να προχωρήσουμε σε διόρθωση των διαγραμμάτων και πινάκων καθώς και της σύνταξης του Γ’ Κεφαλαίου της Μελέτης :  «Πράξη Εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου Νυδρίου - Μ.Αυλακίου - Β' & Γ Κεφάλαιο», προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του Ν.4315/2014 περι τροποποίησης των εισφορών σε γή με βάση την κτηματολογική κατάσταση των ιδιοκτησιών κατά την 28-5-2014.

Μετα από παρατηρήσεις μας ως προς τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4315/2014 , συντάχθηκε το με Α.Π. 3458 /26.02.2016 έγγραφο Υ.ΔΟΜ.   Δήμου Λευκάδας προς το ΥΠΕΝ , σχετικό με ενημέρωση των ισχυουσών  Πολεοδομικών διατάξεων ως προς τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων ( αρθρο 5.2. του ΦΕΚ 414 Δ’ / 1985) . Αναμένονται διευκρινήσεις προκειμένου να καταστεί άμεση η περάτωση της μελέτης , το συντομώτερο δυνατόν.

Υπεγράφη Σύμβαση της εταιρείας ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. σε σύμπραξη με την εταιρεία ΣΑΛΦΩ Α.Ε. , με τον Δήμο Αθηναίων για την εκπόνηση της μελέτης " ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ " .
Η εταιρεία μας «Λύσεις Γεωχωρικού Σχεδιασμού », Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία , με διακριτικό τίτλο « Geospatial Planning Solutions , IKE » ,με υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικου με την εταιρεία ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. , ανέλαβε την εκπόνηση του συγκοινωνιακού  τμήματος της μελέτης . Η μελέτη  έχει σαν αντικείμενο της :

(α) Διενέργεια   απογραφών   και   ερευνών χαρακτηριστικών στάθμευσης στην/στις επιλεγείσα/ες περιοχή/ές επέκτασης του συστήματος  και

β) Εκπόνηση Σχεδίου Στάθμευσης στην/στις περιοχή/ές επέκτασης , καθώς και Επικαιροποίηση και  Τροποποιήσεις  στο σύστημα  ελεγχόμενης στάθμευσης   με Αξιολόγηση και Εξέταση των αιτημάτων και των προτάσεων .

Μετά την 21/9-12-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , υπεγράφη σύμβαση με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού Περ/ντος & Υποδομών , Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας  και ανατέθηκε από τον Εργοδότη η εκπόνηση της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη» του κεντρικού δρόμου της πόλεως Νυδριου. Η μελέτη περιλαβάνει  Εκθεση ανάλυσης και Πρόταση κυκλοφοριακής διαχείρισης συνοδευόμενη από Χάρτες.

Το έργο αφορα την παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς το Δήμο Μεγανησίου  .Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Δήμαρχου Μεγανησίου και της τεχνικής εταιρείας «Λύσεις Γεωχωρικού Σχεδιασμού », Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία , με διακριτικό τίτλο « Geospatial Planning Solutions , IKE » , με έδρα την Λευκάδα . Η μελέτη περιελάμβανε τη  Διαμόρφωσης Ισόπεδου Κόμβου,  Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών Οδοποιίας ( ΟΜΟΕ.)  , για τους κόμβους στον οικισμό Κατωμερίου (Θέσεις Είσοδος οικισμού, Παναγία & Αστεράτο),Μελέτη Αποχέτευσης- Αποστράγγισης των κόμβων για την αντιπλημμυρική προστασία τους  από τα νερά του δρόμου και  Μελέτη Ένταξης των δυο εκπονημένων μελετών ισόπεδων Κόμβων στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ' 87 στο τουριστικό καταφύγιο Βαθέως και στην αρχή του περιφερειακού δρόμου και ενσωμάτωση τους στα σχέδια του περιφερειακού δικτύου.

Υπεγράφη Σύμβαση της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε., με την κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ KT1-01 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ" .
Η εταιρεία μας «Λύσεις Γεωχωρικού Σχεδιασμού », Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία , με διακριτικό τίτλο « Geospatial Planning Solutions , IKE » ,με υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικου με την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ KT1-01 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, ανέλαβε την εκπόνηση τμήματος της μελέτης .

Η μελέτη με κωδικό ΚΤ101 έχει σαν αντικείμενο της :

  1. τη μελέτη κτηματογράφησης για δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στον προκαποδιστριακό Δήμο Αιγίνης και στις Κοινότητες Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και
  2. η παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών της μελέτης, σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού και την ισχύουσα νομοθεσία.