Υδραυλικές Μελέτες

Στον τομέα των υδραυλικών μελετών η εταιρεία μας έχει συντάξει Μελέτες Διευθέτησης Υδατορρεμάτων για ΟΤΑ και Ιδιώτες .

Η μελέτες Διευθέτησης Υδατορρεμάτων αποτελούνται  από επί μέρους τοπογραφική, υδραυλική, περιβαλλοντική μελέτη και πρόταση καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέμματος.

Η σύνταξη της γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς του ΥΠΑΠΕΝ .

Σκοπός της μελέτης  είναι η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής με την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των υδάτων, η διατήρηση της φυσικής κοίτης του υδατορέμματος  και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της περιοχής.