Αρχή και δέσμευση της εταιρίας μας είναι να καλύπτει πλήρως τις συμβατικές απαιτήσεις και τα αποτελέσματα των παρεχόμενων υπηρεσιών,με τη διασφάλιση της έγκαιρης και ποιοτικής εκπόνησης τους και την τήρηση των προδιαγεγραμμένων προτύπων ποιότητας.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι του έργου η εταιρία μας:

 1. Εφαρμόζει Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π), σύμφωνα με το Σ.Δ.Π. της εταιρείας μας (πιστοποιημένη κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008), όπως απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών.
 2. Αξιολογεί τις ποιοτικές παραμέτρους των διαδικασιών εκπόνησης κάθε έργου, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων.
 3. Παρέχει τους απαραίτητους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) και διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική εκπόνηση κάθε έργου.
 4. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και διαχείριση έργου με σκοπό την διασφάλιση ότι όλες οι εργασίες που αναλαμβάνονται πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, έγκαιρα ,εντός του προϋπολογισμού και πληρούν τις απαιτήσεις του έργου από την άποψη των τεχνικών, επιστημονικών και ποιοτικών πρότυπων.
 5. Στηρίζεται στη σημαντικότατη, γενική, ειδική εμπειρία και συσσωρευμένη γνώση σε Μελέτες Κτηματογράφησης, Αναδασμών, Εθνικού Κτηματολογίου, Υδραυλικών μελετών και Οδοποιίας.
 6. Χρησιμοποιεί χρήση state-of-the-art εργαλείων σχεδιασμού, ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων καθώς και εργαλείων ολικής ποιότητας των εργασιών και των παραδοτέων.

Οι θεμελιώδεις αρχές και οι αξίες της πολιτικής μας περιλαμβάνουν:

 1. Εντιμότητα, υπευθυνότητα,  ήθος και ακεραιότητα σε όλες τις σχέσεις του γραφείου με τους πελάτες μας 
 2. Υψηλή τεχνογνωσία και επιστημονική επάρκεια του προσωπικού. 
 3. Μόνιμη συνεργασία και όχι περιστασιακή , με τους πελάτες,, δίνοντας έμφαση στην επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ικανοποίησης και την εκπλήρωση των προσδοκιών του πελάτη.
 4. Διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας.
 5. Στους στόχους μας περιλαμβάνονται: Να διατηρηθούν θετικοί ρυθμοί στην ανάπτυξή μας ,να ενισχυθεί η θέση της εταιρίας στην εθνική αγορά καθώς και η επέκτασή της σε νέους τομείς υπηρεσιών.