1. Ο διαχειριστής της εταιρείας μας έχει διαμορφώσει μια συγκεκριμένη πολιτική για τη Διασφάλιση Ποιότητας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων του γραφείου και ως εκ τούτου έχει τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής. Η βασική αρχή και δέσμευση είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου που συμμορφώνονται με τους συμβατικούς όρους και συμφωνίες με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
  2. Η δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001, το οποίο ουσιαστικά εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη. Από το 2007 η πιστοποίηση του γραφείου επανεξετάζεται τακτικά και επικυρώνεται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται από τον Οργανισμό EQA Hellas.
  3. Η υιοθέτηση της αρχής της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της ενδιάμεσης επανεξέτασης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα ή εκτάκτως προγραμματισμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις.
  4. Η ενημέρωση του προσωπικού για την πολιτική διασφάλισης ποιότητας και τους στόχους της.
  5. Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, σε συνδυασμό με τη συνεχή εξοικείωση με τις τελευταίες πληροφορίες μέσα από τα γνωστά και αξιόπιστα επαγγελματικά δίκτυα και πλατφόρμες.
  6. Η παροχή όλων των αναγκαίων πόρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της κάθε ομάδας έργου.
  7. Εφαρμογή μέτρων και ελέγχων για την προστασία της ασφάλειας, της υγιεινής και του περιβάλλοντος.
  8. Σχέδιο διαχείρισης κινδύνου και αξιολόγησης των κινδύνων.